Brazilian Jiu-jitsu | Gi vs No Gi

Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) is a traditional martial art that has gone back for many years.